Active General Member

Lovlu Ansar

347-623-7137

BD Pratidin NA

Shahidul M Islam

212-203-9013

THIKANA & ITTEFAQ

Mir E Wazid Shibly

917-951-3763

BANGLA TV

Akbar Haider Kiron

646-262-9296

New York Bangla

Rezu Mohammed

718-581-6637

AB TV

Mohammed A. Kashem

917-774-5960

BD Pratidin NA

Kanu Dutta

917-332-7690

ATN

Neher Siddiquee

917-476-6628

Banglavision NA

Azim Uddin Ovi

718-864-7767

Jamuna News

Rashed Ahammed

718-3161948

Channel i

Mizanur Rahman

347-653-7971

DESH

FM Selim Hossain

646-756-9953

Voice of America

Towhidul Islam

347-863-1821

Voice of America

Sazzad Hossain

212-810-9723

Bangla TV

Muhammad Shahidullah

212-729-0610

Itv

Farhana Chowdhury

718-697-9035

Akhon Samoy

Sharmin Reza Eva

718-820-6054

Bangla TV

Popy Chowdhury

646-987-6861

NARI Magazine

Mishuque Selim

917-887-2957

Bangla TV

Zahed Sharif

212-470-0343

Nongor TV

Mohammed A Hossain

347-542-0640

Bangla TV

Shibbir Ahmed

202-705-7900

Voice of Bangla

Tapan Chowdhury

347-837-8780

NARI Magazine

Dr. Rajub Bhowmik

718-563-4412

Prothom Alo NA

Shah Faruk

347-285-6661

BD York

Sujon Ahmed

929-462-4191

Meem TV

Zaman Tapan

917-566-7189

Freelancer

Shahidullah Kaiser

212-380-6928

BD Pratidin NA

Mostafa Kamal

347-542-1388

BD Pratidin NA

Mohammad Hossain Dipu

917-774-7687

Bangla Channel

Copyright ©2017 America Bangladesh Press Club. All Rights Reserved